Study abroad in one great universities in China

แนะนำมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
YUFE Facts


          มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (Yunnan University of Finance and Economics ) หรือ “YUFE” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศยกระดับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานให้เป็นสถาบันการศึกษาหลักที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาประจำมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาด้วยกัน โดยเฉพาะสาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์และและบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ทั้งยังได้เปิดสอนสาขาวิชาอื่นๆ ที่สำคัญ อาทิ สาขาวิชาด้านปรัชญา นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) was founded in 1951, and designated as one of the key provincial institutions of higher education by Yunnan Provincial Government in 1995. YUFE is a multi-disciplinary university which excels in economics and management but also offers high-quality programs in philosophy, law, liberal arts, natural science and engineering.ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย

Overview of YUFE


          มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของนครคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองวสันตฤดู” เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดปี  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 625 ไร่ มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน แต่นักศึกษาสามารถใช้จ่ายและดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

      The university offers undergraduate courses and graduate courses. Located in the north of “he city of eternal spring” Kunming, YUFE occupies an area of 81.5 hectares. The campus environment is pleasant and all necessities are provided to students for their convenience.

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ YUFE

Why us

1.  อัตราการได้งานของนิสิตที่สำเร็จจากการศึกษานั้นมีสูงถึง 95% มาโดยตลอด และจัดอยู่ในแถวหน้าในมหาลัยทั้งหลายของมณฑลยูนนาน

Rate to get the job of students who achieve high education is to 95%. And arranged in the front row in the University and Yunnan Province.

2.  มหาลัยของเรายึดมั่นในการประกอบการมหาวิทยาลัยอย่างเปิดกว้าง โดยได้เปิดความสัมพันธ์ร่วมมือและการแลกเปลี่ยนที่มั่นคงระยะยาวกับมหาวิทยาลัยและองค์กรกว่า 80 แห่ง

Our university is committed to operating in an open university. The association has launched a long-term stable cooperation and exchanges with universities and organizations in more than 80.

3.  มหาลัยมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียน อาคารนันทนาการ และห้องมีห้องมุดที่ทันสมัย มีทั้งหนังสือ วารสารต่าง ๆ กว่า 1,800,000 เล่ม

The university has an advanced multifunctional library that hosts collection of 1,800,000 books volumes and high-tech laboratories, multimedia conference centers, electronic reading rooms and modern multi-function gymnasium.

4.  มหาวิทยาลัยยังเป็นศูนย์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่สำคัญ ทั้งการสอบ HSK และ IELTS  มีห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ

The University is also a center for language proficiency test that the HSK test and IELTS with foreign laboratories.

 

 


ประเภทและคุณสมบัตินักศึกษา

Types and features students

1.  นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน มีสุขภาพแข็งแรง จะต้องเข้าเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

The Chinese language course for students. Be healthy, be required to attend as a predetermined course.

2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK  ระดับ4 ด้วยคะแนน 195 คะแนนขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง

Undergraduate students. Applicants must have graduated high school. Through the test   with a score of Chinese level HSK level 4 195 points up. Healthy.

3.  นักศึกษาปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK  ระดับ4 ด้วยคะแนน 210 คะแนนขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง

          Master degree students Applicants must have graduated with a bachelor's degree or   

         equivalent. Through the test with a score of Chinese level HSK level 4 210 more points.

         healthy.

ค่าใช้จ่าย

The expense.

1.  ค่าสมัครเรียน 400 หยวน/คน

2.  ค่าเล่าเรียน

2.1   นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการเรียนดังนี้

   -  ระยะเวลาเรียน 1 เดือน (เรียน 18 ชม./อา.) 2,100 หยวน / คน

   -  ระยะเวลาเรียน 3 เดือน (เรียน 18 ชม./อา.) 5,380 หยวน / คน

   -  ระยะเวลาเรียน 6 เดือน (เรียน 18 ชม./อา.) 7,530 หยวน / คน

   -  ระยะเวลาเรียน 1 ปี (เรียน 18 ชม./อา.) 11,620 หยวน / คน

2.2  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 16,600 หยวน/ปี

2.3  นักศึกษาระดับปริญญาโท 23,000 หยวน/ปี

2.4  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 18,260-22,000 หยวน/คน/ปี

2.5  นักศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 33,200 หยวน/คน/ปี

3.  ค่าหนังสือชำระตามราคาหนังสือ

4.  ค่าประกัน 600 หยวน/คน/ปี

5.  ค่าที่พักมีห้องพัก

1. The application fee is 400 Yuan / person

2. Tuition

2.1 Chinese students. Fees depend on the period of study as follows:

- Duration 1 month (about 18 hrs. / R.) 2100 Yuan / person

- Duration 3 months (about 18 hrs. / R.), 5,380 Yuan / person

-. Duration 6 months (about 18 hrs. / r.), 7,530 Yuan / person

- Duration 1 year (about 18 hrs. / r.) 11 620 Yuan / person

2.2 undergraduate students 16,600 Yuan / year

2.3 degree students. Masters 23,000 Yuan / year

2.4 undergraduate students in collaborative projects. International 18260-22000 Yuan / person / year

2.5 graduate students in collaborative projects. International 33 200 Yuan / person / year

3. Pay according to the price for the book.

4. Insurance 600 Yuan / person / year

5. Accommodation
 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

ที่อยู่: 237 ถนนหลงฉวน นครคุนหมิง มณฑลยูนาน   รหัสไปรษณีย์ 65022

Yunnan University of Finance and Economics

237 Longquan Road, Kunming, Yunnan, China


 

 


บริษัทอานา เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส

รับปรึกษาแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ.

เรียนต่างประเทศไม่แพงอย่างที่คิด .

1. เรียนต่อประเทศจีน

2. เรียนต่อประเทศมาเลเซีย

3. เรียนต่อประเทศ ออสเตรเลีย มหาลัยอ๊อกซฟอร์ด ซิดนีย์

4. บริการของเรา

การเขียนใบสมัคร

จักหาที่พัก และ ผู้มารับส่งที่สนามบิน

การสมัครวีซ่า และ จัดหาตั๋วเครื่องบิน

ให้คำแนะนำระหว่างเรียน.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท อานา เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส

087-712-6189 , 02-108-7687

www.arnaeducationservices.co.th

Consultancy study abroad.

Arna Education and Services Co., Ltd

Studying abroad affordable.

1. Study in China.

2. Studying in Malaysia

3. Study in the country. Oxford College of Sydney, Australia

4. Our services

Finding accommodation and airport transfer

To apply for a visa and flights

Providing advice during the study.

Contact: Arna Education and Services Co., Ltd

087-712-6189, 02-108-7687.

www.arnaeducationservices.co.th
                         

เว็บสำเร็จรูป
×