Sweden Visa
Sweden tourist visa

Documents used for visa application

o The remaining passports are valid for more than 6 months, if you have old passports, please attach them (if any).
o The current face-face photograph must have white background only. The image must be sharp. Do not wear eyeglasses, do not have shadows, do not take pictures and decorate pictures from computers (taken within 6 months), size 2 inches
o Copy of marriage registration / divorce registration / copy of death certificate / other additional documents
o Copy of ID card
o Birth certificate (for children under 15 years of age)
o Copy of house registration
o In the case of a child under 20 years of age traveling, additional documents are required.
- Children traveling with other people Parents must provide a letter of consent. Issued by the district office or district only And specify that Agree to travel with someone How is your relationship with your family?
- Children traveling with their father The mother must provide a letter of consent issued by the district office or district only. And specify that The father agrees to travel with his mother. (Specify mother's name)
- Children traveling with their mothers Father must produce a letter of consent issued only by the district office or district and states that The mother agrees to travel with her father. (Specify father's name)
o Evidence of employment (Certificate of employment In English)
- If the traveler is the business owner: use the company registration letter With a list of operators
- In case the traveler is the shop owner: use the commercial registration with the name of the shop owner and
- If you are a company employee: use a letter of recommendation from the employer indicating the position, length of employment, salary and certification about the leave. Type in english 
- In case of a civil servant: use a letter of recommendation from the printing agency in English only. 
- In case of retirement Photocopy of government pension card 
- In the case of students You must have a certificate from that institution that you are studying, specifying the year of study. 
- In case of being a merchant, self-employed, self-employed, must print a letter of recommendation. In english
o Financial evidence Copy of savings passbook 
- กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 5 วัน
- หนังสือรับรองจากทางธนาคาร หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 5 วัน นับจากวันยื่น 
- กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า 
- กรณีพันธบัตรรัฐบาล สามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สำเนาและให้ทางธนาคารประทับตรารับรอง พร้อมลงวันที่อย่างชัดเจน เช่นเดียวกัน วันที่ที่ปรากฏ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่าขึ้นมา(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
o ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 
- กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อหลักฐานการเงิน ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
o กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อหลักฐานการเงิน)
o ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่น วีซ่า

คุณสมบัติรูปถ่ายเพิ่มเติม
 

สำหรับรูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้ กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
o ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
o โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
o พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
o มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
o กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรระวัง : หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

ค่าบริการยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

วีซ่าท่องเที่ยว(เข้าออกหลายครั้ง)

3,200 บาท

2,000 บาท

5,200 บาท


หมายเหตุ

o ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
o Total charges Can not be refunded In the event that you have been denied a visa from the embassy
o All visa applications are processed and considered on an individual basis.Visa Department staff can arrange for a visa applicant to interview or request additional documents from you, which may extend the visa approval process.
o In some cases where further investigation is required, this may take approximately 30 - 60 days.
o The above rates do not include document translation fees and travel insurance premiums.
o The company cannot guarantee the results of the visa application. This is at the discretion of the embassy.


   << Back                         

เว็บสำเร็จรูป
×